General Aptitute
Position Name Username
1 Gitika Arora gitika26
2 Vasant Sharma vasant3
3 Shivam Sharma shivam21
4 rubika mohanty rubika18
5 siddharth rout siddharth25
6 Akash Malik akash15
7 Khan Mohan khan7
8 barsha rout barsha22
9 Ashna Shukla ashna12
10 Sana Shukla sana8
11 Prayag Aryal prayag17
12 Karan sharma karan9
13 quiz buzz quiz24
14 Sandhya Sharma sandhya20
15 anjali sharma anjali10
16 Ayush Jain ayush28
17 Anaya Shukla anaya19

Quizes
2-10-2020

Recent Prices Won
Gitika Arora
03.45 AM
+ 5000₹
Vasant Sharma
03.45 AM
+ 3000₹
Shivam Sharma
03.45 AM
+ 2000₹
Akhil Upadhyay
03.45 AM
+ 1000₹
Akash Verma
03.45 AM
+ 1000₹
Quiz Stats
New Delhi: 80Bengaluru: 40Noida: 40Gurgaon: 40Malappuram: 22Mumbai: 40
  • New Delhi
  • Bengaluru
  • Noida
  • Gurgaon
  • Malappuram
  • Mumbai

© Copyright 2020 Engage Geeks. All Rights Reserved